HD příjem českých a slovenských programů, e-shop

Záruka

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace zboží koupeného prostřednictvím internetového obchodu www.elektrosat.cz

 

I.OBECNÉ PODMÍNKY

 

Povinnost kupujícího: Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontakní osobou při řešení reklamací je Somr Mario Tf.:605 84 94 74 nebo elektronickou cestou na servis@elektrosat.cz Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby: a) emailem b) doručením na adresu prodávajícího, využít můžete služeb přepravních společností nebo České pošty (služba Obchodní balík - zásilku doporučujeme pojistit) c) osobním doručením d) osobním doručením do autorizovaného servisu v místě Vašeho bydliště Kupující je povinen uvést: a) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů b) doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu,prodejku (kopie) Povinnost prodávajícího: O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

 

Všeobecná ustanovení: Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodávajícího, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, tak mu hrozí, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Záruční podmínky: 1) Délka záruky je uvedena na dodacím a nebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruční doba (pokud není uvedeno jinak) je 24 měsíců. Záruka na baterie v přístrojích je 6 měsíců. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba. 2) Je-li závada výrobku opravitelná u zákazníka doma, což ve většině případů ano, je bezplatně opravena servisním technikem. V opačném případě zákazník na vlastní náklady doručí reklamované zboží do nejbližšího servisního střediska, jehož adresu si může vyhledat zde a nebo doručí výrobek na adresu prodejny, avšak některou z dopravních firem nebo Česká pošta (služba obchodní balík), aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou. Náklady za dopravu hradí kupující. 3) Jakmile reklamace bude vyřízena, tak servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží a nebo jej v případě vyřízení reklamace přímo prodejcem prodejce zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby od výše uvedených společností. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. 4) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech: - poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo přepravováno některou z dopravních společností nebo Českou poštou (služba obchodní balík) a - porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu - poškozením zboží živli (blesk,přepětí v elektrorozvodné síti,záplavy,zemětřesení) - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce - poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN -parametry a úroveň satelitního a televizního signálu mohou kolísat vlivem povětrnostních vlivů , únavy materiálu atd.Záruka na satelitní zařízení je uznána jako oprávněná pouze v případě, že byla provedena odborná montáž tohoto zařízení. V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat a to minimální částkou 250.-kč. Záruka se nevztahuje na změny v příjmu signálu, programové změny poskytovatelů satelitní televize a ladění satelitního receiveru. Při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů, jakým je například dodací list, je obchodník oprávněn účtovat odběrateli poplatek ve výši 100,- Kč za dohledání těchto dokladů. 5) Obchodník si vyhrazuje právo nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry. 6) Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců, ale jen pouze na tu závadu, která se projevila při opravě.

 

III. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY

 

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla je povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Při poškození zásilky kontaktujte firmu Elektrosat na adrese servis@elektrosat.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 605 84 94 74 p. Somr

 

Reklamační podmínky:

 

Reklamace vyřizují také autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam najdete na stránce daného výrobce.

 

Závěrečná ustanovení:

 

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.září 2007 a ruší všechna předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruky zboží. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Úvodní stránka akční nabídka
Košík      Košík je prázdný


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím