HD příjem českých a slovenských programů, e-shop

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Všeobecná ustanovení

 

Kupující, který odešle objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím tj. Elektrosat- Somr Mario a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podmínky blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího Elektrosat- Somr Mario a jeho zákazníků-kupujících.

 

II. Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Parametry, hmotnost, rozměry a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.elektrosat.cz jsou údaji nezávaznými, které čerpají z údajů poskytnutých výrobcem. Prodávající se zavazuje, že bude prodávat svým zákazníkům jenom zboží, které je v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi pro daný druh zboží. Zboží vyhovuje všem normám, která jsou platné na území České republiky a obsahuje český návod k obsluze, záruční list a seznam záručních a pozáručních servisů.

 

III. Místo plnění

 

Místo plnění je sklad prodávajícího. Tady se zboží předává dopravní společnosti, která zajistí rychlou a bezpečnou dodávku zboží k zákazníkovi a zároveň slouží jako místo pro osobní odběr zboží kupujícím.

 

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky prostřednictvím internetu je vyplnění veškerých předepsaných údajů, které jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Objenávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva potom vzniká dodáním zboží kupujícímu. K uzavření smlouvy je zapotřebí formální potvrzení objednávky prodávajícím. V určitých případech například u dražších výrobků si prodávající vyhrazuje právo na vznik smlouvy potvrzení objednávky a finanční zálohu od kupujícího. V případě, že si kupující přeje osobní odběr zboží přímo ze skladu prodávajícího tak kupní smlouva vzniká v provozovně prodávajícího a internetová objednávka slouží jenom k informativním účelům. Prodávající je vždy oprávněn k ověření platnosti objednávky od kupujícího a to vhodným způsobem(telefonicky, písemně). V případě, že kupující odmítne potvrdit objednávku zboží tak se objednávka považuje za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, pokud došlo k nesprávnému ocenění zboží.

 

V. Platba zboží

 

Ceny uvedené v internetovém obchodu www.elektrosat.cz jsou platné v okamžiku objednání. V ceně jsou již zahrnuty i veškeré poplatky (DPH, PHE), které musí spotřebitel zaplatit. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy chybných cen v případě výrazných změn u ceny od výrobce nebo dodavatelské firmy. Kupní cena je považována za uhrazenou v tom případě, když je připsána celá částka na účet prodávajícího, v provozovně prodávajícího nebo dopravní službě. Prodávající poté vystaví fakturu kupujícímu. Tato faktura slouží jako dodací list a daňový doklad. Kupující může převzít zboží až po jeho úplném zaplacení ( s výjimkou splátkového prodeje). K ceně zboží se přičítá cena dopravy na místo určené kupujícím. Pokud kupující uhradí zboží předem a prodávající není schopný toto zboží zajistit, vrací prodávající uhrazenou částku kupujícímu a to bankovním převodem, složenkou nebo dle dohody.

 

VI. Dodací lhůta

 

Dnem doručení objednávky prodávajícímu vzniká lhůta pro dodání zboží. Objednávka musí obsahovat všechny povinné údaje, které jsou viditelně označeny v objednávkovém formuláři. V případě, že má prodávající zboží skladem, tak ho připraví k expedici a následující pracovní den ho předá dopravci. Pokud zboží není momentálně skladem, prodávající o tom informuje kupujícího a termín dodání se stanoví po vzájemné dohodě.

 

VII. Poštovné a podmínky dodání zboží

 

Způsob dodání zboží si kupující zvolí dle svých požadavků. Prodávající nabízí možnost osobního odběru přímo ze skladu prodávajícího, kde se neplatí žádný manipulační poplatek ani dopravné. Druhou možností je dodání zboží na místo určené kupujícím v celé České republice pomocí dopravní služby. Způsob úhrady zboží si kupující také vybere sám. Možnosti platby jsou následující: hotově při osobním odběru zboží ze skladu prodávajícího bez poplatků nebo dobírkou s úhradou zboží řidiči přepravní služby při předání zboží viz aktuální sazebník na e-shopu v nákupním košíku. Nadrozměrné zboží či vícekusové zásilky budou naceněny individuálně a předem telefonicky nebo e-mailem konzultovány s kupujícím. Přepravce přebírá zboží od prodávajícího a následující pracovní den doručí zásilku kupujícímu na místo předem dohodnuté. Kupující zkontroluje neporušenost zásilky a potvrdí dopravci převzetí zboží. V případě nějakých závad nebo nesrovnalostí kupující toto oznámí přímo dopravci a zboží nepřevezme. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že převzal zásilku bez závad a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura je přiložena a slouží jako daňový doklad a záruční list.

 

VIII. Záruční doba

 

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na www.elektrosat.cz uvedeno jinak, je záruční doba na veškeré zboží poskytována v délce 24 měsíců. Záruka na zboží začíná v okamžiku vystavení faktury prodávajícím. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením v rozporu s návodem k použití, mechanickým poškozením, přepětím v rozvodné nebo telefonní síti, úderem blesku, opotřebením, živelnými pohromami, vodou ,ohněm. Záruka se též nevztahuje na výrobky s odstraněnou nebo poškozenou pečetí od výrobce. Prodávající si vyhrazuje nepřistoupit na záruční opravu v případě, že dojde ze strany kupujícího k manipulaci se záručním listem-škrtání, přepisování údajů. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese Somr Mario Jarošov-Louky 438 68601 Uherské Hradiště Tf: 605 84 94 74, 572 545 634. Osobní návštěvu je nutné dohodnou předem telefonicky nebo na info@elektrosat.cz. Pokud chce zákazník odstranit závadu v nejkratším možném termínu, může se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis uvedený v manuálu nebo záručním listě od výrobku. V tomto případě však zaniká právo kupujícího žádat uhrazení částky za dopravu reklamovaného zboží prodejcem a to i případě oprávněné reklamace. Dopravu na místo uplatnění reklamace přímo do autorizovaného servisního střediska hradí sám zákazník a to i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace přímo u prodejce na adrese: Elektrosat-Somr Mario Jarošov-Louky 438 68601 Uherské Hradiště, dopraví prodejce opravené zboží k zákazníkovi zdarma. Reklamované zboží je nutno předat k reklamaci v originálním balení a s veškerým příslušenstvím(dálkový ovladač, kabely, instalační CD a podobně) a přiložit kopii dokladu o nákupu, záruční list a podrobný popis reklamované závady. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží , která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, výměnou za podobný funkčně shodný výrobek, který disponuje srovnatelnými parametry. O způsoby vyřešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

 

IX. Vrácení zboží

 

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy: 1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění 2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele 3) na o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu. Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznících, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání 4) na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

X. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

XI. Reklamace poškozené zásilky

 

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Zasílatel po telefonické domluvě vyšle svého regionálního zástupce na ohledání zásilky a sepsání zápisu o škodě. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě ( e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku. Nákupní řád je platný od 1.září 2004

 

XII: Bezpečnost a ochrana informací

 

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek www.elektrosat.cz, kde budou tyto informace zveřejněny. Firma Elektrosat-Somr Mario a jí provozovaný internetový obchod respektuje soukromí zákazníků. K maximálnímu zkvalitnění našich služeb je však potřeba pracovat s osobními údaji našich zákazníků. Tyto osobní data jsou přísně chráněna proti zneužití. Při nákupu v našem internetovém obchodě www.elektrosat.cz je nutná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu. adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu. V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, fax a bankovní údaje. Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést. Zásilková firma se kterou spolupracujeme, dodá Vámi objednané zboží na Vámi určenou adresu místa ve sjednaný den. Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze. Údaje, jako třeba číslo platební karty nebo číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace. Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a přísně a bezpečně střeženy v naší databázi. Používáním a nakupováním prostřednictvím www.elektrosat.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů.


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Elektrosat.cz Louky 438, 68601 Uherské Hradiště. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený pro marketingové účely je platný do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profile, kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení nebo Prodávajícího kontaktuje emailu info@elektrosat.cz

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis . Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Elektrosat.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Elektrosat.cz si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

XIII. řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

V mimosoudním řešení sporů před Českou obchodní inspekcí jde o takzvanou konciliaci, během níž pracovník inspekce vede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim je případně nápomocen radou a názorem, ve sporu však sám nerozhoduje. Postupy ČOI nenahrazují soudní řízení a spotřebitele ani obchodníky nezbavují jejich práva obrátit se pro zjednávání nápravy na soudy. Na základě podkladů ČOI celý spor posoudí a případně připraví nezávislé a nezávazné stanovisko, které oběma stranám předloží.

Návrh na mimosoudní řešení sporu může ČOI podat jen spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval obchodníka za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno doručením návrhu s předepsaným obsahem. Prodávající má za povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření k návrhu spotřebitele a oznámit, zda se řízení zúčastní. V případě souhlasu pak musí dále s inspekcí úzce spolupracovat a poskytovat součinnost k efektivnímu průběhu řešení sporu. Pokud by toto nesplnil, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 korun. Zákon pak podrobně upravuje například náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení, otázky doručování nebo způsoby ukončení a tak dále.

V případě sporu má navíc podnikatel ještě další povinnosti. Podle § 14 zákona o ochraně spotřebitele musí v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. "Trvalým nosičem dat je jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu například formou elektronické pošty."

 

Řešení sporu bude muset být ukončeno do 90 dnů ode dne přijetí návrhu ČOI. Tato doba může být prodloužena maximálně o dalších 90 dnů. Nedojde-li během této doby k uzavření písemné dohody mezi stranami sporu či k jednostrannému prohlášení spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu, řešení bude ukončeno a obě strany o tom budou vyrozuměny. ČOI nebude mít pravomoci, které by jí umožňovaly spor autoritativně rozhodovat či stranám ukládat povinnosti. Její činnost by měla vést ke vzájemné dohodě stran, případně bude vydávat nezávazná stanoviska. Zahájení řešení sporu se však bude považovat za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá. Podle ust. § 647 občanského zákoníku pak během takového jednání neběží promlčecí lhůta.

 

XIV. informační oznámení


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Úvodní stránka akční nabídka
Košík      Košík je prázdný


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím